Historik

Föreningen Sjövik

Bildades 7 november 1990

25

Sammanställt av
Margareta Levegård
2013-03-12

Föreningen Sjövik bildas – Så här började det …

Omkring år 1987 – 1988 var det några Sjöviksbor som träffades på initiativ av Tage Sundvall nypensionerad ägare till Sjöviks Handel. I denna informella förening med regelbundna träffar fanns Holger Gustavsson, Alfhild Johansson, Emanuel Furubacken, Bele Ek, A M Alströmer, Maud Palm och Margareta Levegård.

Anledningen till att vi träffades var från början att vi ville göra något för trivseln i Sjövik genom att iordningställa rabatter, sätta upp anslagstavlor, städa stationsplan och kringliggande gator m.m. Men efterhand som vi träffades kom andra frågor upp på dagordningen som till exempel att få till stånd säkrare gångvägar och bättre lekplatser till barnen. Redan på ett tidigt stadium började vi kalla oss för Föreningen Sjövik.

Föreningen Sjövik kallar till Stormöte i Lokalen

Viktigt för oss var att ha Sjöviksborna med så därför kallade vi till ett möte med uppropet:
Sjöviksbor det gäller oss!!
Kom till SSKs klubblokal På Lindåsvägen den 21/11 1989 kl. 19.30
Tag chansen och säg vad du tycker.

Hur ser planerna ut för Sjövik? Får vi behålla vår distriktsköterska? Skall det göras något åt skolvägen? Vad görs för att våra ungdomar och äldre skall kunna bo kvar i Sjövik? Det var några av de många frågor som ställdes till de inbjudna politikerna i den fullsatta lokalen.

Under detta möte väcktes tanken om att formellt bilda Föreningen Sjövik. Detta för att vi skulle få ett större gehör hos politikerna och tjänstemän men också för att desamma skulle ha en adress att vända sig till. Föreningen Sjövik skulle alltså vara en länk mellan politiker och andra beslutsfattare och Sjöviksborna. Alla som var där tyckte att det var en bra idé och vi lovade att fundera på saken.

Lerums Tidning skrev en artikel om mötet. Bland mycket annat stod att läsa: ”Att Sjövik och Östad inte bara geografiskt har hamnat alltför långt ut i periferin var en genomgående uppfattning under mötets gång. På de 123 sidorna i budgetförslaget nämns Sjövik i förbifarten 4 gånger och då när det gällde att senarelägga en områdeslokal sade K. Bertil Karlsson (c) som ett bevis på kommunens inställning till Sjövik.” Roland Sjöberg (s) betonade vikten av bostäder för äldre och att det är oerhört angeläget att ge de äldre en områdeslokal där de bl.a. kan få ett mål lagad mat om dagen.

1

Lokalen var fullsatt av intresserade och det var många som tyckte det var en givande kväll. Att flera konkreta synpunkter ventilerades var den allmänna uppfattningen.

 

 

 

2

Inbjudna politiker var från vänster Roy Olausson(c),
K Bertil Karlsson (c), Roger Kilberg (s) och
Stig Wallin (m). Förutan personerna på bilden fanns även
Fanny Rizell (kd) och Roland Sjöberg (s) med på mötet.

 

Ny chans att tycka till om Sjöviks framtid

Ett år gick och det blev dags för ett nytt möte med våra politiker.

Efter förra träffen märkte vi att det både lyssnats och gjorts något åt våra synpunkter även om inte allt blev åtgärdat. Bland annat fick barnen på hela lågstadiet fria busskort, kommunen genomförde en ordentlig städning och röjning på sina fastigheter och stationsområdet hade försetts med blomlådor, bord och bänkar för allas trevnad.

 

Men det fanns mycket kvar att göra!

 

Kallelsen löd:
Onsdagen den 7/11-90 kl. 19.30 har vi till Sjövikslokalen på Lindåsvägen bjudit in representanter från: Socialnämnden, Byggnadsnämnden, Fastighetsnämnden samt planchef M. Zollitsch för att diskutera frågor rörande bland annat:

 • Fotvård
 • Tandvård
 • Distriktsköterska
 • Boende för äldre
 • Bebyggelse
 • Bostäder
 • Arbetsplatser
Under kvällen kommer vi också att ta upp frågan om intresse fortfarande finns för ett formellt bildande av Föreningen Sjövik
3-1 3-2

Det kom även denna gång många Sjöviksbor till mötet som var intresserade att diskutera Sjöviks framtid med de inbjudna politikerna. Flera bra idéer kom upp och politikerna lovade att ta sig an våra önskemål.

Efter omröstning bildades formellt Föreningen Sjövik som genom ett minimum av stadgar skulle verka informellt med stor rörlighet och spännvidd. Till interimsstyrelsen valdes:
Margareta Levegård (ordförande), Elisabeth Svenning-Johnsson (vice ordförande), Tage Sundvall (sekreterare), Maud Palm (kassör), Alfhild Johansson och Holger Gustavsson (ledamöter).

Mötet enades om att Föreningen Sjöviks huvuduppgift skulle vara att:

– samla önskemål från invånarna i Sjövik/Östad och vara ett språkrör gentemot kommunens politiker och andra beslutsfattare.

50 personer anmälde sitt intresse till medlemskap redan under mötet så nog vill Sjöviksborna vara med i beslutsprocessen skrev Lerums Tidning.

Föreningen Sjöviks första årsmöte 1991-11-13

Vid Föreningen Sjöviks första årsmöte stod det i årsberättelsen att vi drivit och fått igenom att träd och buskar tagits ned på flera ställen och att gräsmattor har blivit klippta med jämna mellanrum. Posthuset har blivit ommålat och vi kommer att få 7 belysningspunkter på stationsområdet. Under våren anordnade vi städning av stationsområdet, satte upp blomlådor och bänkar och bord intill cykelvägen samt två skyltar med Välkommen till Sjövik. Skyltarna är placerade vid Sjöviks två infarter. Fundamentet till vändskivan har blivit iordninggjord och en tavla över VGJ:s historia har satts upp. Parkeringsplatsen utanför posten har grusats upp och ett cykelställ har införskaffats. En anslagstavla och en förslagsbrevlåda till Föreningen Sjövik finns uppsatta på posthuset.

Vidare stod att läsa att vi blivit lovade av byggnadsnämndens ordförande Stig Wallin och planarkitekt Ingemar Hulte att Föreningen Sjövik skall få information och få vara med när beslut tas om byggplaner på stationsområdet.

Våren 1991 organiserade vi Sjöviks första Torgdag som kanske kunde bli en tradition efter mångas önskemål. Monika Tempsch turistansvarig på kommunen har på olika sätt gjort reklam för Torgdagen bland annat på Turistmässan i Göteborg och genom turistbroschyrer.

Till årsmötet hade Ingemar Levegård lämnat förslag till en logotype för Föreningen Sjövik.

 4 Logotypen skulle symbolisera Sjövik
S som i Sjövik, blått för vatten och grönt för skog och ängar.Vi diskuterade livligt om att använda logotypen till en Sjöviksflagga. Men vi kom inte till skott med det. Flaggan var tänkt att hissas på Stationsplan vid Torgdagar och andra gemensamma högtidsdagar.

Interimsstyrelsens förslag till stadgar och logotype godkändes samt verksamhets- och kassaberättelsen.

Föreningen fick fortsatt förtroende och till styrelsen valdes:
Margareta Levegård ordförande, Holger Gustavsson vice ordförande, Maud Palm kassör, Ann Sörensson sekreterare, Tage Sundvall och Agneta Svensson ledamöter.

Suppleanter: Emanuel Furubacken och Ingemar Levegård.

En valberedning tillsattes med Rolf Olofsson och Benny Jarl och två revisorer Mats Torelund och Ann-Charlotte Nilsson samt revisorssuppleant Hans Cagner.

Det kändes som vi nu var en fullvärdig styrelse och förening.

Till årsmötet hade vi bjudit in två arkitekter från kommunen, planarkitekt Ingemar Hulte och arkitekt Gösta Johansson från Stadsbyggnadskontoret. De berättade om byggplanerna för Sjövik och Sjöviksborna fick möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.

Till årsmötet var också Sjöviksbon Hans-Erik Eriksson inbjuden som berättade om gamla tider i Sjövik. Under en timmes tid trollband han mötesdeltagarna och levererade många poänger som fick lokalen att bågna av skratt skrev Lerums Tidning. Bland mycket annat berättade Hans-Erik: Mejeriet, speceriaffären och stationen var naturliga samlingsplatser i byn. En liter mjölk kostade 10 öre och en dräng kunde hyras en dag för 10 liter mjölk. Filemon sålde svagdricka för fem öre glaset och affärerna gick så lysande att han flyttade verksamheten till Göteborg.

 

5Hans-Erik Eriksson Bygdens ungdomar fick en danspaviljong där de kunde svänga sina lurviga i takt till spelmännens musik. Ibland kom Filmbilen för att visa upp biografernas senaste framgångar. Andra samlingsplatser var pingstvännernas tältmöten.

Hans-Erik avslutade med att bjuda på dragspelsmusik tillsammans med en annan Sjöviksbo med namn Gunnar Gustavsson

 

 

 

 

Artikel i Lerums Tidning 20 nov. 1991

6 7
Utdrag ur Verksamhetsberättelse 1992:

Föreningen Sjövik har bevakat exploateringen av det gamla stationsområdet. Vi har ingått i en samrådsgrupp tillsammans med planarkitekt Ingemar Hulte.

Vi arbetade för att om hus skulle byggas skulle de vara låga och inte ligga för tätt. En områdeslokal skulle ligga centralt.

Områdeslokalen skulle innehålla sjuksköterska, läkare ibland, BVC, café och ev. boende för äldre.

Framför posten skulle ligga ett torg som allmän plats och hela stationsområdet skulle vara bilfritt. Den röda förrådsbyggnaden skulle ligga kvar och likaså resterna av vändskivan. Mellan vändskivan och förrådsbyggnaden önskade vi att en park skulle anläggas.

Vi har varit i kontakt med länsarkivarien och chefen för länsmuseet angående bevarandet av det gamla stationsområdet.

 

Föreningen Sjöviks första år – Några arbetsområden:

 • Torgdagar i Sjövik
 • Sjöviksbladet
 • Belysning på stationsområdet och gångvägen bort mot Rönnvägen
 • Stoppade nedläggningen av posten
 • Trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet
 • Stoppade mörkläggningen av Sjövik

Torgdagar i Sjövik

Första Torgdagen var den 1/6 1991 mellan kl. 9.00–14.00 på Stationsplan. Den var mycket välbesökt och gav mersmak. Gösta Jansson var den stora underhållaren tillsammans med Olrogs orkester (som senare tog namnet Vårbris) som underhöll under hela Torgdagen.

8

9

Gösta Jansson underhåller

10
Holger Gustavsson vid tombolan
11
Maud och Metas café
12
Fru Bolin lånade ut sin trädgård till cafégästerna

Torgdagarna blev en tradition och vid den fjärde Torgdagen firade Föreningen Sjövik samtidigt 5-års jubileum

13 14
 Vårbris spelade under Torgdagen

 

15

Dansföreningen Hörnet dansade Squaredans

 

 

16

Anna Sundvall bakom bordet med Tage Sundvalls träslöjd.

Sjöviksbladet

 17  18

I februari 1993 gav vi ut det första Sjöviksbladet. Vi bestämde att Bladet skulle komma ut två gånger om året och med extra nummer om det hände något speciellt som vi ville berätta om. Förutom att vi gjorde reklam och informerade om Torgdagen i vår-bladet och om Årsmötet i höst-bladet så berättade vi om föreningens pågående arbete och vad som uträttats sedan förra Sjöviksbladet. I varje nummer berättade vi också en liten del om Sjöviks historia. Första numret som kom ut handlade om huset som kallades Kôrveboa och dess brokiga historia. Exempel på andra hus som vi skrivit om är Sjöviks första affär, Stationshuset och
Sjöviks café.

 

19

Stationshuset med järnvägsspåren i förgrunden

 20

Stoppade nedläggningen av posten

Den 17 juni 1992 skrev Lerums Tidning:

Posten stänger kontoret i både Sjövik och Tollered

Sjövik och Tollered hör till de 1000-tals kontor i landet som skall stängas inom de närmaste åren. För Sjöviks del blir det redan i år.

21

På detta reagerade Sjöviksborna starkt. Det blev stor aktivitet i föreningen för vi ville ha kvar vårt postkontor. Förutom alla ärenden man kunde göra på Posten fyllde Posten en viktig social funktion och var en samlingsplats för invånarna i Sjövik. Alla föreningarna i Sjövik gick samman för att arbeta mot Postens nedläggning. Vi började med att lägga ut protestlistor i Sjöviks Handel och i Hagströms affär med texten:

Kära Sjöviksbor.

Som alla väl hört är vår Post nedläggningshotad. Var med och protestera nu, det är bråttom. Underskrivet av Föreningen Sjövik, Östad Hembygdsförening, Sjöviks Lokalförening och Sjöviks Pensionärsförening. Vi fick in 420 namnunderskrifter, cirka ett namn per familj.

22

Med protestlistorna åkte vi till Postens huvudkontor i Göteborg (det som idag är Posthotellet) där vi träffade regionchef Bengt Gustavsson som fick ta emot våra protestlistor. Vi passade också på att bjuda Beng Gustavsson till Sjövik för att möta Sjöviksborna och svara på frågor om nedläggningen av vår Post. Vilket han tackade ja till.

Vi lyckades med att få ha kvar vårt postkontor i 5 år, till 1997. Då startade den stora nedläggningen av alla postkontor i Sverige som nu döpts om till Svensk Kassaservice.
År 2008 lades de sista Svensk Kassaservice ner.

Trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet

I Sjöviks centrum fanns det inga trottoarer, övergångsställen eller lämna företrädesskyltar.

Det var trångt och farligt på gatorna när barn, barnvagnar, rullstolsbundna skulle samsas om platsen med stora bussar, varubilar och annan trafik. Det vi såg som allra viktigast var en trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet, ett övergångsställe mellan affären och trottoaren samt en lämna företrädelseskylt där Hampes väg ansluter till Sjöviksvägen. Dessutom ville vi ha farten sänkt till 50 km/tim från skolan förbi kyrkan och Hagströms affär. Vi trodde det skulle gå snabbt att ordna så viktigt som vi ansåg att detta var. Vi började med att bjuda in representant för Vägverket som skulle titta över vägsituationen i hela Sjövik.

Enligt Vägverket och Kommunen skulle det bli alldeles för dyrt att bygga en trottoar men efter samtal med Sjöviksbon Per-Olof Törnell så åtog han sig att bygga trottoaren för ett så lågt pris att kommunen lovade att gå in med pengar. Det återstod dock många samtal med Vägverket innan även de gick med på denna deal.

I verksamhetsberättelse 1993 -11-30 stod det:

Vårt stora projekt trottoaren mellan Sjöviks Handel och Posten är färdigbyggd. In i det sista fick vi kämpa för den. Plötsligt skulle trottoaren, för att spara pengar, bara bli 1,5 m bred. Efter diverse diskussioner med Vägverket, som bland annat handlade om att två barnvagnar inte kunde mötas, ändrade de sig och trottoaren fick bli 2 m bred som var sagt från början.

Vi hade blivit lovade att få ett övergångställe från affären över till trottoaren men där låg en stor håla som plötsligt inte skulle fyllas igen. Antagligen för att spara pengar igen. Innan vi fick klartecken att hålan skulle få fyllas igen så kom representanter från Kommunen och Vägverket ut för att ta sig en titt på hålan. Resultat: hålan blev igenfylld och vi fick vårt övergångsställe. I samband med bygget av trottoaren fick vi som önskat en lämna företrädelseskylt där Hampes väg ansluter till Sjöviksvägen.

Däremot fick vi avslag på att få sänkt farten från 70 till 50 km/tim från skolan hela vägen förbi Hagströms affär. Vi överklagade så många gånger det gick men svaret var nej! Vägverket gick med på att ta bort växlingen 50 km dagtid och 70 km/tim kvällstid utanför skolan. Där blev det konstant 50 km/tim.

 

Stoppade mörkläggningen av Sjövik

23 Lerums kommun skulle spara pengar. Kan det gälla oss i Sjövik? Det gjorde det! Gatubelysningen i Sjövik skulle släckas ner.

Vi gick igen ut med ett nödrop till Sjöviksborna.
Kom till lokalen!

Sjöviksborna kom och sa vad de tyckte om denna sparåtgärd. Resultat: Vi fick behålla vår belysning som än idag sprider sitt ljus över oss.

Denna dag skulle vi också få information om en annan fråga som vi arbetat mycket med. Hur kommer det att gå med bygget av trottoaren på Sjöviksvägen från skolvägen ner till samhället?
(Det kom att gå många år innan den trottoaren blev byggd.)

Det var roligt när vi fick uppskattning av vårt arbete i Föreningen Sjövik.

Nedanstående satt en dag uppsatt på vår anslagstavla.

24