Föreningen Sjöviks stadgar

1 § Namn/Medlemskap. Föreningen heter Föreningen Sjövik och alla personer/hushåll som bor eller har intressen inom Sjövik/Östad får bli med-lemmar i föreningen.

2 § Uppgift. Föreningen är uppdelad i två verk-samhetsområden: Föreningen skall bevaka och utveckla Sjöviksbygdens kulturella särdrag.
Föreningen skall ta tillvara Sjöviksbornas in-tressen och vara en länk mellan politiker, tjänstemän och invånarna i Sjövik/Östad.

3 § Verksamhet. En gång om året skall medlem-marna kallas till årsmöte inom två månader efter verksamhetsårets utgång. I övrigt kan föreningen kalla till medlemsmöten eller arrangemang av olika slag. Styrelsen skall verkställa de beslut som fattas vid årsmöte/medlemsmöte. Kallelse till årsmöte/medlems-möte skall anslås senast fjorton dagar innan mötet.

4 § Ledning. Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter. Styrelseledamöterna väljs på två år växelvis. Ordföranden väljs av årsmötet på ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör etc. Valberedningen består av tre personer som väljs årsvis.

5 § Ekonomi. Varje medlem/hushåll i föreningen betalar en årlig medlemsavgift, som årsmötet beslutar.

6 § Kontroll. Årsmötet väljer utöver en styrelse också en revisor och en revisorsuppleant som väljs på ett år. Dessa har att kontrollera bokföring och kassa samt i övrigt granska styrelsens verksamhet. Vid årsmöte och medlemsmöte förs protokoll alternativt minnesanteckning.

7 § Upplösning. Om föreningen upplöses, vilket måste ske om det inte finns minst tio medlemmar, skall föreningens egendom tillfalla något ändamål som överensstämmer med föreningens syfte. Detta beslutas vid medlemsmöte.

 

Stadgarna skrevs och godkändes i samband med att Föreningen Sjövik bildades 1990.
Vid årsmötet 2006-01-24 gjordes en justering i stadgarna.