Protokoll årsmöte i Föreningen Sjövik 2016

Föreningen Sjövik

Tid: Torsdag den 22 februari 2018 kl. 19.00
Plats: Biblioteket i Sjövik
Protokoll Årsmöte i Föreningen Sjövik                                                                                                                                               

 

   

 

1.
Mötets öppnande:
Ove Einebrant öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleds med fika.
Kommentar: (Före årsmötet hölls info. av Mattias Balkander Ämne: ”Vad är på gång i Sjövik 2018”. Intressant och bra framfört!!)
2.
Närvarande: 
3.
Val av mötesfunktionärer:
Ordförande för mötet: Ove Einebrant
Sekreterare: Sven Hultgren
Justerare: Heidi Carlsson Asplund
4.
 
Godkännande av kallelse samt föredragningslista:
Kallelsen samt föredragningslistan godkändes.
5.
Årsberättelse 2017 samt bokslutsrapport:
Förenings ordförande Ove föredrog Årsberättelsen för verksamhetsåret 2017 den kommer att bifogas protokollet.
Bokslutsrapporten gicks igenom av föreningens kassör Dan Ehrencrona. Rapporten visar på att 2017 var ett mycket bra år med ett överskott på 13751,50 kronor. Vi var165 familjemedlemmar under år 2017.
6.
Revisionsberättelse:
Revisionsberättelsen skulle här ha dragits av revisorn, som ej kunde närvara.Rapporten hade därför överlämnats till föreningens kassör som föredrog den. Revisionen hade ingen erinran mot det gångna året utan föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.
Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
7.
Medlemsavgift för 2019:
Förslaget om oförändrad medlemsavgift beslutades till 100: -/hushåll.
8.
Val av antal styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018V
Valberedningen fastslog att styrelsen ska minst bestå av 1ordf. och 7 ledamöter.
9.
Val av ordförande för Föreningen Sjövik, samt övriga ledamöter:
Ordförande: Ove Einebrant väljs på 1 år. Ove informerar samtidigt att han ämnar
avgå efter detta år.
Ledamöter: Kvar på 1år Dan Ehrencrona, Lerny Hermansson, Sven Hultgren
och Anna-Lena Emanuelsson. På två år Bengt Samuelsson, Jörgen Menzel,
Toril Grastvedt . De nya hälsades välkomna i styrelsen!
Per Abrahamsson har meddelat att han hjälper till vid arrangemang men har svårt att komma på styrelsemöten. Sune Gyllesten och Marianne Bäckström tänker sig att vara behjälplig vid behov.
10.
Val av revisor samt ersättare:
Revisor: Christer Palm valdes till ordinarie revisor, Till revisorssuppleant: valdes Bo Dockered
11.
Val av valberedning:
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård fortsätter i valberedningen.
Inger Adolfsson ny
12.
Övriga frågor:
Hemsidan
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård, Ove Einebrant fortsätter att
jobba vidare (tillsammans med Hans Eliasson) med hemsidan.
Återvinningscentralen
Synpunkter   från PO Skoglund från förra årsmötet är inte genomarbetat.
Intresseregister
Även Lars Andren efterlysning av ett register. (Där man kan få kontakt med personer som kan hjälpa till med olika saker.) är inte upprättat.
#Sjövik 2020
Mattias Balkander informerade innan mötet om vad som händer i Sjövik .
  1. Idrottplatsen ligger på is
  2. Bohlins Torg, landskapsarkitekt arbetar med utformningen
  3. Lokalen ska byggas till och aktivivtetsparken planeras vidare.
  4. Gångväg till Hagströms lanthandel är snart färdigställd. Kommer att asfalteras efter snösmältningen.
     5. De nya lägenheterna som planerats är nu färdiga och inflyttning pågår
13.
Avslutning:
Ove avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett bra möte.
Nästa möte hålls i Biblioteket torsdagen den 15 mars klockan 18:30
Vid protokollet:                                                        Ordförande:
Sven Hultgren                                                          Ove Einebrant
 
Justerare                                               
Heidi Carlsson Asplund
 
 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik om Föreningen Sjövik av Margareta Levegård.

Lite historik om Föreningen Sjövik.
Föreningen Sjövik startade som en informell förening i slutet av 1980-talet. Den 7/11 1990 bildades föreningen formellt efter önskemål från politiker och
Sjöviksbor under ett stormöte i lokalen. Föreningen Sjöviks huvuduppgift skulle vara att samla önskemål från invånarna i Sjövik/Östad och vara ett språkrör
gentemot kommunens politiker och andra beslutsfattare.

Några av Föreningens första projekt:
-Framtagande av Föreningens logotype
-Torgdagar i Sjövik
-Sjöviksbladet
-Belysning på stationsområdet
-Stoppa nedläggningen av posten
-Trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet
-Stoppade mörkläggningen av Sjövik

Vill du läsa mer? klicka här

Historik om föreningen Sjövik

Vi behöver dig!

Nu har nog de flesta i Sjövik fått vårt utskick i brevlådan!

Vår uppgift!

Föreningen ska bevaka och utveckla Sjöviksbygdens kulturella särdrag.
Barntillsyn, kommunikationer, skola, äldrefrågor, turism och kultur är några av de frågor vi hanterar, Föreningen ska också ta till vara Sjöviksbornas intressen och vara en länk mellan politiker, tjänstemän och invånare i Sjövik/Östad.

Vad vi gör:

Arrangerar Midsommarfirande. Sjöviksdagen den 16 aug med aktiviteter till Retro-dagen som är samma dag.
Utser årets ”Sjövikare”
Arbetar för att förbättra Sjövik för dess invånare och för att sätta Sjövik på kartan som en attraktiv plats att bo på.

Vad vill du att vi gör?

Tips och idéer på aktiviteter eller frågor att driva är du välkommen med.
På vår hemsida kan du ta kontakt och skicka in dina förslag, synpunkter eller om du bara vill fråga om något.

Vi behöver dig!

Bli medlem i föreningen genom att klicka på länken på hemsidan, Bli medlem.
Du betalar en avgift på 100 kr/ år. Se uppgifter längst ner.
Genom att stödja föreningen hjälper du till att hålla traditionella aktiviteter som midsommarfirandet vid Bohlins torg

och Sjöviksdagen vid liv.
Utan er som medlemmar kan inte vår ideella förening fortsätta arbeta för ett levande och gemensamt Sjövik!

Läs mer…

Leaderprojekten beviljades

Sjövik fick JA till bägge Leader-projekten.

Projekt ”Upplev Sjövik/Östad” syftar till att lyfta fram de natur- och kulturhistoriska värdena i Sjövik och Östad för i första hand invånarna och i andra hand turisterna. Vi kommer att ta fram guidehäften till intressanta platser och genomföra guidade promenader. Vi kommer att ha utställningar med olika teman i Skanska gamla kontorshus m m. Det kommer också att bli ett litet retromuseum i Skanskas lokaler.

Läs mer…

Årsmöte med Smörgåstårta!

Så var det dags igen! Härliga tider!

FÖRENINGEN SJÖVIK
håller sitt sedvanliga årsmöte – dit alla och envar är välkomna! – i Sjövikslokalen torsdagen den 23 februari 2012 klockan 19.00.
Årsmötet kommer att behandla de årligen återkommande frågorna som redovisning av verksamhetsåret , ekonomin osv. Så skall en ny styrelse väljas förståss.

Läs mer…

Vem blir Årets Sjövikare 2010?

Under många år har Föreningen Sjövik utsett en person till Årets Sjövikare. Man har haft intentionen att tacka och uppmuntra den utsedda personen för hennes eller hans betydelse för Sjövik. På det sättet har Föreningen både gjort personen synlig och genom artikel och foto i Lerums Tidning dragit läsarnas uppmärksamhet till Sjövik. Se vem som fått utmärkelsen genom åren klicka på nyheter uppe på menyraden här ovan. Vem vill Du se som Årets Sjövikare?
av Maurits Pettersson