Protokoll årsmöte i Föreningen Sjövik 2016

Föreningen Sjövik

Tid: Onsdag den 24 februaril 2016 kl. 19.00
Plats: Sjöviks missionskyrka, Östad Byväg 5

 

 1. Mötets öppnande:
  Ove Einebrantöppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleds med fika.
 2. Närvarande:
  Se bifogad närvarolista
 3. Val av mötesfunktionärer:
  Ordförande för mötet: Ove Einebrant
  Sekreterare: Lerny Hermansson
  Justerare: Sven Hultgren
 4. Godkännande av kallelse samt föredragningslista:
  Kallelse samt föredragningslistan godkändes
 5. Årsberättelse 2015 samt bokslutsrapport:
  Föreningens ordförande Ove föredrog Årsberättelsen för verksamhetsåret 2015, den kommer att bifogas protokollet. Inga erinringar framfördes av stämman.
  Bokslutsrapporten gicks igenom av föreningens kassör Dan Ehrencrona, den visar på att 2015 var ett bra år med stort överskott. Vi var 124 familjemedlemmar under 2015.
 6. Revisionsberättelse:
  Revisionsberättelsen skulle här ha dragits av revisorn, som ej kunde närvara, rapporten hade därför överlämnats av föreningens kassör som föredrog den, revisionsberättelsen bifogas protokollet.
  Föreningen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.
 7. Medlemsavgift för 2017:
  Förslaget om oförändrad medlemsavgift beslutades av stämman och är då
  100 kr/hushåll
 8. Val av antal styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2016:
  Valberedningen föreslår 7 ordinarie ledamöten samt 2 ersättare.
  Under 2015 har Sara stoka, Andreas Lundberg, Sofia Samuelsson samt Sten Lindberg avgått. Sten avgick i samband med årsmötet.
 9. Val av ordförande för Föreningen Sjövik samt övriga ledamöten:
  Ordförande Ove Einebrant välj på ett år
  Ledamöter: Dan Erenkrona, Lerny Hermansson, Anna Löwenmark kvarstår, har ett år kvar.
  Nyval: Marianne Bäckström, Inger Adolfsson samt Bengt Samuelsson välj på två årsom ordinarie ledamöter.
  Ersättare: Per Abrahamsson samt Sven Hultgren väljs på 1 år.
 10. Val av revisor samt ersättare:
  Revisor: Christer Palm väljs till ordinarie, revisorsuppleant: Bo Dockered
 11. Val av valberedning:
  Heidi Karlsson Asplund, Margareta Levegård, Maud Palm väljs till årsstämman 2017
 12. Övriga frågor:
  Hemsidan
  Hemsidan behöver en aktiv grupp för att hålla den levande, mötet utsåg Heidi Karlsson Asplund, Margareta Levegård och Marianne Bäckström att jobba med denna viktiga fråga, webmaster är Hans EliassonMidsommar:
  Ove efterlyser en dansledare till aktiviteten, musiken är ordnad men det saknas dansledare, Marianne erbjöd sig att höra med föräldrarföreningen.Ove efetrlyser också musikaliska förmågor till Torgdagensom är planerad till den 27 augusti, alla hjälp åt att fudera kring denna fråga. Bengt kollar så att torgdagen inte kolliderar med alliasfotbollen.Överskott
  Dan redovisar att det blevit ett överskott på ca 2500 kronor i Leader-projektet. Stämman beslutar att pengarna kan användas för dokumentation av projektet eller någon uppmuntran till eldsjälarna.#Sjövik 2020
  Lerny visar ett bildspel som visar de idéer som arbetats fram i fyra områden,
  1. Idrottsplatsen
  2. Bohlins torg
  3. Lokalen
  4. Sanosiro
  Samt möjligheter att skapa nya bostäder i Sjövik
  Stämman tackade för redogörelsen men skickade med att man skall undvika att bebygga vid gamla banvallen.
 13. Avslutning
  Ove avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett bra möte. Han meddelar att konstituerande sammanträde hålls i biblioteket torsdagen den 3 mars klockan 18.30.Föreningen SjövikVid protokollet:                                                 Ordförande:Lerny Hermansson      Ove Einebrant
  Lerny Hermansson                                             Ove EinebrantJusterare:Sven Hultgren
  Sven Hultgren

 

Närvarande den 24/2 2016

Namn:                                                        Mailadress:

Marianne Bäckström                                  marianne200@hotmail.com

Sven Hultgren                                             es.resurs@hotmail.com

Inger Adolfsson                                          inger_adolfsson@hotmail.com

Bengt Samuelsson                                       bengt43@telia.com

Margareta Levegård                                   metalev@tripnet.se

Ove Einebrant                                             ove.einebrant@gmail.com

Heidi Carlsson Asplund                              s44374@hotmail.com

Dan Ehrencrona                                        mjornum_dan@telia.com

Lerny Hermansson                                     lerny.hermansson@lerum.se

 

Verksamhetsberättelse 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisionsberättelse 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räkenskaper 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen Sjövik – Årsmöte 24/2 2016

Valberedningens förslag:

Ordförande – omval på 1 år
Ove Einebrant

Ledamot – 1 år kvar:

* Dan Erenkrona

* Lerny Hermansson

* Anna Löwenmark

Ledamot – Val på 2 år:

* Bengt Samuelssom                                 Oxelvägen 12, 443 45 Sjövik Tfn: 070-523 58 94 bengt43@telia.com

* Marianne Bäckström                              Fribovägen 12, 44374 Sjövik Tel. 070-823 33 60 marianne200@hotmail.com

* Inger Adolfsson                                        Häradsvägen 1c 443 31 Lerum tfn: 070-942 08 33 (Lilla Sörviksvägen 51 443 45 Sjövik) inger_adolfsson@hotmail.com

Reserv till styrelsen:

Per Abrahamsson

Sven Hultgren                                                Krokavägen 37, Tfn: 070-949 50 11 es.resurs@hotmail.com

Revisorer:

Christer Palm                                               Boköv. 24, 443 45 Sjövik Tfn: 070-373 83 82 mcpalm@passagen.se

Revisorsuppleant:

Bo Dockered                                  Järns väg 29, 443 74 Sjövik Tfn: 070-674 01 bo.dockered@live.se

Valberedningen

Heidi Carlsson-Asplund

Margareta Levegård

Maud Palm

Hemsidan:

Hans Eliasson Webmaster                       Kvarnv. 58, 443 74 Sjövik, Tfn: 0302-438 81

Mobil: 070-370 19 43

hasse@heliasson.se

Historik om Föreningen Sjövik av Margareta Levegård.

Lite historik om Föreningen Sjövik.
Föreningen Sjövik startade som en informell förening i slutet av 1980-talet. Den 7/11 1990 bildades föreningen formellt efter önskemål från politiker och
Sjöviksbor under ett stormöte i lokalen. Föreningen Sjöviks huvuduppgift skulle vara att samla önskemål från invånarna i Sjövik/Östad och vara ett språkrör
gentemot kommunens politiker och andra beslutsfattare.

Några av Föreningens första projekt:
-Framtagande av Föreningens logotype
-Torgdagar i Sjövik
-Sjöviksbladet
-Belysning på stationsområdet
-Stoppa nedläggningen av posten
-Trottoar mellan Sjöviks Handel och Stationsområdet
-Stoppade mörkläggningen av Sjövik

Vill du läsa mer? klicka här

Historik om föreningen Sjövik

Vi behöver dig!

Nu har nog de flesta i Sjövik fått vårt utskick i brevlådan!

Vår uppgift!

Föreningen ska bevaka och utveckla Sjöviksbygdens kulturella särdrag.
Barntillsyn, kommunikationer, skola, äldrefrågor, turism och kultur är några av de frågor vi hanterar, Föreningen ska också ta till vara Sjöviksbornas intressen och vara en länk mellan politiker, tjänstemän och invånare i Sjövik/Östad.

Vad vi gör:

Arrangerar Midsommarfirande. Sjöviksdagen den 16 aug med aktiviteter till Retro-dagen som är samma dag.
Utser årets ”Sjövikare”
Arbetar för att förbättra Sjövik för dess invånare och för att sätta Sjövik på kartan som en attraktiv plats att bo på.

Vad vill du att vi gör?

Tips och idéer på aktiviteter eller frågor att driva är du välkommen med.
På vår hemsida kan du ta kontakt och skicka in dina förslag, synpunkter eller om du bara vill fråga om något.

Vi behöver dig!

Bli medlem i föreningen genom att klicka på länken på hemsidan, Bli medlem.
Du betalar en avgift på 100 kr/ år. Se uppgifter längst ner.
Genom att stödja föreningen hjälper du till att hålla traditionella aktiviteter som midsommarfirandet vid Bohlins torg

och Sjöviksdagen vid liv.
Utan er som medlemmar kan inte vår ideella förening fortsätta arbeta för ett levande och gemensamt Sjövik!

Läs mer…

Leaderprojekten beviljades

Sjövik fick JA till bägge Leader-projekten.

Projekt ”Upplev Sjövik/Östad” syftar till att lyfta fram de natur- och kulturhistoriska värdena i Sjövik och Östad för i första hand invånarna och i andra hand turisterna. Vi kommer att ta fram guidehäften till intressanta platser och genomföra guidade promenader. Vi kommer att ha utställningar med olika teman i Skanska gamla kontorshus m m. Det kommer också att bli ett litet retromuseum i Skanskas lokaler.

Läs mer…

Årsmöte med Smörgåstårta!

Så var det dags igen! Härliga tider!

FÖRENINGEN SJÖVIK
håller sitt sedvanliga årsmöte – dit alla och envar är välkomna! – i Sjövikslokalen torsdagen den 23 februari 2012 klockan 19.00.
Årsmötet kommer att behandla de årligen återkommande frågorna som redovisning av verksamhetsåret , ekonomin osv. Så skall en ny styrelse väljas förståss.

Läs mer…

Vem blir Årets Sjövikare 2010?

Under många år har Föreningen Sjövik utsett en person till Årets Sjövikare. Man har haft intentionen att tacka och uppmuntra den utsedda personen för hennes eller hans betydelse för Sjövik. På det sättet har Föreningen både gjort personen synlig och genom artikel och foto i Lerums Tidning dragit läsarnas uppmärksamhet till Sjövik. Se vem som fått utmärkelsen genom åren klicka på nyheter uppe på menyraden här ovan. Vem vill Du se som Årets Sjövikare?
av Maurits Pettersson