Protokoll årsmöte i Föreningen Sjövik 2016

Föreningen Sjövik

Tid: Torsdag den 22 februari 2018 kl. 19.00
Plats: Biblioteket i Sjövik
Protokoll Årsmöte i Föreningen Sjövik                                                                                                                                               

 

   

 

1.
Mötets öppnande:
Ove Einebrant öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Mötet inleds med fika.
Kommentar: (Före årsmötet hölls info. av Mattias Balkander Ämne: ”Vad är på gång i Sjövik 2018”. Intressant och bra framfört!!)
2.
Närvarande: 
3.
Val av mötesfunktionärer:
Ordförande för mötet: Ove Einebrant
Sekreterare: Sven Hultgren
Justerare: Heidi Carlsson Asplund
4.
 
Godkännande av kallelse samt föredragningslista:
Kallelsen samt föredragningslistan godkändes.
5.
Årsberättelse 2017 samt bokslutsrapport:
Förenings ordförande Ove föredrog Årsberättelsen för verksamhetsåret 2017 den kommer att bifogas protokollet.
Bokslutsrapporten gicks igenom av föreningens kassör Dan Ehrencrona. Rapporten visar på att 2017 var ett mycket bra år med ett överskott på 13751,50 kronor. Vi var165 familjemedlemmar under år 2017.
6.
Revisionsberättelse:
Revisionsberättelsen skulle här ha dragits av revisorn, som ej kunde närvara.Rapporten hade därför överlämnats till föreningens kassör som föredrog den. Revisionen hade ingen erinran mot det gångna året utan föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet. Revisionsberättelsen bifogas protokollet.
Stämman beslutar att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017
7.
Medlemsavgift för 2019:
Förslaget om oförändrad medlemsavgift beslutades till 100: -/hushåll.
8.
Val av antal styrelsemedlemmar för verksamhetsåret 2018V
Valberedningen fastslog att styrelsen ska minst bestå av 1ordf. och 7 ledamöter.
9.
Val av ordförande för Föreningen Sjövik, samt övriga ledamöter:
Ordförande: Ove Einebrant väljs på 1 år. Ove informerar samtidigt att han ämnar
avgå efter detta år.
Ledamöter: Kvar på 1år Dan Ehrencrona, Lerny Hermansson, Sven Hultgren
och Anna-Lena Emanuelsson. På två år Bengt Samuelsson, Jörgen Menzel,
Toril Grastvedt . De nya hälsades välkomna i styrelsen!
Per Abrahamsson har meddelat att han hjälper till vid arrangemang men har svårt att komma på styrelsemöten. Sune Gyllesten och Marianne Bäckström tänker sig att vara behjälplig vid behov.
10.
Val av revisor samt ersättare:
Revisor: Christer Palm valdes till ordinarie revisor, Till revisorssuppleant: valdes Bo Dockered
11.
Val av valberedning:
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård fortsätter i valberedningen.
Inger Adolfsson ny
12.
Övriga frågor:
Hemsidan
Heidi Carlsson-Asplund, Margareta Levegård, Ove Einebrant fortsätter att
jobba vidare (tillsammans med Hans Eliasson) med hemsidan.
Återvinningscentralen
Synpunkter   från PO Skoglund från förra årsmötet är inte genomarbetat.
Intresseregister
Även Lars Andren efterlysning av ett register. (Där man kan få kontakt med personer som kan hjälpa till med olika saker.) är inte upprättat.
#Sjövik 2020
Mattias Balkander informerade innan mötet om vad som händer i Sjövik .
  1. Idrottplatsen ligger på is
  2. Bohlins Torg, landskapsarkitekt arbetar med utformningen
  3. Lokalen ska byggas till och aktivivtetsparken planeras vidare.
  4. Gångväg till Hagströms lanthandel är snart färdigställd. Kommer att asfalteras efter snösmältningen.
     5. De nya lägenheterna som planerats är nu färdiga och inflyttning pågår
13.
Avslutning:
Ove avslutade mötet och tackade alla närvarande för ett bra möte.
Nästa möte hålls i Biblioteket torsdagen den 15 mars klockan 18:30
Vid protokollet:                                                        Ordförande:
Sven Hultgren                                                          Ove Einebrant
 
Justerare                                               
Heidi Carlsson Asplund